Overige belastingen
Naast uw hypotheeklasten heeft u nog andere woonlasten. Sommige hebben uitsluitend betrekking op de huurwoning, andere tevens op de koopwoning. Diverse belastingen zijn daar een belangrijk onderdeel van. Wij zullen u een overzicht geven.

Voor de huiseigenaar:

Eigen woning forfait 
Dit is een belasting die de landelijke overheid oplegt aan iedereen die eigenaar is van een woning. Dit forfait wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van de woning (Wet Onroerende Zaken). De gemeentelijke overheid stuurt eens per vijf jaren iedere eigenaar een opgave welke WOZ-waarde gehanteerd zal worden. Hoe hoog de WOZ-waarde voor uw woning is kunt u dus vinden op die gemeentelijke opgave.
Het forfait bedraagt 0,8% van die WOZ-waarde en wordt opgeteld bij uw belastbare inkomen, waarna er inkomstenbelasting over wordt geheven. Bij het berekenen van hypotheeklasten wordt doorgaans al met dit forfait rekening gehouden. Houdt u er overigens wel rekening mee dat deze belasting ook doorloopt na afloop van de hypotheek? 

Overige lasten 

  • Periodiek onderhoud (schilderwerk, onderhoud CV-ketel e.d.)
  • Verzekering tegen beschadiging van de woning (opstalverzekering) 

Voor de bewoner (eigenaar en huurder):

Onroerende Zaak Belasting (OZB) 
De OZB bestaat uit de belasting voor het feitelijk gebruik (gebruikersdeel) en de belasting voor het zakelijk genot (eigenarendeel) van de woning. Indien de woning waarin u woont wordt gehuurd, wordt u alleen aangeslagen voor het gebruikersdeel. Indien de woning tevens uw eigendom is, komt daar het eigenarendeel bij. De hoogte van de OZB wordt bepaald door de WOZ-waarde van de woning en het door de gemeente gehanteerde tarief.  

Afvalstoffenheffing
Elke huurder of eigenaar van een woning betaalt afvalstoffenheffing voor het inzamelen en verwerken van afval. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de gezinssituatie, eenpersoonshuishoudens of meerpersoonshuishoudens, en bedraagt een van de gemeente afhankelijk vast bedrag.

Waterschapsbelasting 
In Nederland zijn er 53  waterschappen die zorgdragen  voor duurzaam beheer van de regionale watersystemen; kort gezegd voor schoon water, droge voeten en natte natuur. De jaarlijkse heffing is gebaseerd op de WOZ waarde en het tarief van het waterschap waar uw woning in gelegen is.