C, D, E, en F

Woord Omschrijving

Contantewaardeclausule

Als een lopende hypotheek wordt afgelost terwijl de op dat moment geldende markrente lager is dan de rente van de afgeloste lening, derft de bank rente. Bij de contantewaardeclausule wordt dan als boete dit totale verschil tussen de hogere en lagere renteopbrengst berekend, rekening houdend met de resterende rentelooptijd en boetevrije aflossings percentage.

Courtage

Aan een makelaar te betalen provisie

Dagrente

De op het moment geldende rente voor nieuw af te sluiten soortgelijke hypotheken.

Effectieve rente

Veelal wordt gesproken over alleen ’rente’. Dit is de nominale rente (rente per jaar achteraf). Omdat per maand rente betaald wordt (vooruit of achteraf), is de werkelijke rente effectief iets hoger dan de berekende rente op jaarbasis. Een klein beetje rente wordt immers vooruitbetaald. Ook andere kosten, zoals afsluitprovisie, kunnen in die effectieve rente betrokken worden.

Eigenwoningforfait

De denkbeeldige inkomsten uit de eigen woning.. Bij de aangifte inkomstenbelasting dient dit forfait bij het inkomen te worden opgeteld. De hoogte van deze fiscale bijtelling is een bepaald percentage van de WOZ-waarde van de woning.

Erfpachtcanon

Het jaarlijkse bedrag dat, doorgaans door uw gemeente, in rekening wordt gebracht, indien de grond waarop uw woning staat niet uw eigendom is maar van de gemeente.

Executiewaarde

De geschatte waarde van de woning bij gedwongen openbare verkoop. De bank gaat uit van deze executiewaarde om te bepalen hoe hoog de hypotheek kan zijn. Het maximum is meestal 125% van die executiewaarde.

Extra aflossing

Een aflossing die wordt gedaan bovenop het bedrag dat periodiek moet  worden afgelost. Extra aflossingen zijn vaak boetevrij tot 10% of soms 25% van de oorspronkelijke hoofdsom. Daarboven is een boeterente verschuldigd 

Financieringskosten

De kosten van het financieren van de nieuwe woning of van de vervangende hypotheek.

Fiscaal overzicht

Jaarlijks overzicht waarop de restanthoofdsom per 31 december wordt vermeld, alsmede de in het afgelopen jaar in rekening gebrachte rente.

Fiscaal voordeel

Het bedrag dat u minder aan inkomstenbelasting en sociale premies (Box 1) hoeft te betalen in verband met onder andere hypotheekrente-aftrek.