K, L, M en N

Woord Omschrijving

Kadaster

Rijksinstelling waar iedere onroerende zaak (grond, woningen, appartementen) staat geregistreerd. Tegen betaling van geringe kosten kan iedereen bij het kadaster informeren wie de eigenaar is van een onroerende zaak. Bij het Kadaster wordt ook het hypotheekregister bijgehouden.

Koop-/aanneemsom

Het bedrag dat u voor een nieuwbouwhuis moet betalen inklusief de grond..

Kosten koper (k.k.)

De kosten die de koper moet maken om de woning op zijn of haar naam te krijgen. Het betreft de overdrachtsbelasting (momenteel 6%) en de notariskosten voor het transport en de registratie. De meeste bestaande woningen worden ’kosten koper’ verkocht.

Levenhypotheek

Hypotheekvorm die bestaat uit twee delen; een geldlening en een levensverzekering. Naast rente betaalt men gedurende de looptijd premie voor de levensverzekering. Aan het einde van de looptijd, of bij eerder overlijden vindt uitkering plaats van de polis, waarmee de hypotheek geheel of gedeeltelijk wordt afgelost.

Lineaire hypotheek

Hypotheekvorm waarbij het af te lossen bedrag ieder jaar gelijk blijft. Daardoor vermindert de hypotheekschuld ieder jaar evenveel. Omdat alleen over de restant hypotheekschuld rente wordt betaald, daalt de jaarlast ieder jaar.

Looptijd

Het aantal jaren waarbinnen de lening moet worden afgelost.  (meestal 30 jaar). De looptijd staat omschreven in de hypotheekakte.

Meeneemfaciliteit

Mogelijkheid om de lening binnen een bepaalde periode mee te nemen naar een andere woning. (interessant indien de hypotheekrente is gestegen)

Meerwerk

Opdracht aan de aannemer om (bij nieuwbouw) wijzigingen aan te brengen 

Nationale Hypotheek Garantie

Borgstelling door de Stichting Waarborgfonds Eigen woningen, waardoor volledige financiering mogelijk wordt. Deze garantie heeft doorgaans een gunstig effekt op de hypotheekrente.

Netto werkelijke rente

Een door Vereniging Eigen Huis in 1989 geďntroduceerd begrip, dat in een percentage weergeeft: de hypotheekrente, de afsluitkosten, het fiscale voordeel en de overlijdensrisicoverzekering.

Nominale rente

De rente die de geldgever op jaarbasis met u overeenkomt. Deze rente wordt vermeld in uw offerte.

Notaris

Voor het afsluiten van o.a. hypotheekovereenkomsten is volgens de wet tussenkomst van een notaris verplicht. Een notaris is een door de Kroon benoemd openbaar ambtenaar, die zorgdraagt voor opstelling van de benodigde stukken en deze via de officiële instanties (zoals Kadaster) laat registreren. De notaris is geen partij bij overeenkomsten, maar legt deze alleen vast.