O, P en Q

Woord Omschrijving

Omzettingsakte

Indien een hypotheek wordt omgezet in een andere hypotheekvorm wordt dit gerealiseerd door middel van een onderhandse omzettingsakte.

Onderhandse verkoopwaarde

Ook wel vrije verkoopwaarde genoemd. De waarde die een woning heeft wanneer het onderhands, (d.w.z. niet op een veiling), wordt verkocht. Dus eigenlijk de waarde bij een normale verkoop. 

Onroerendzaakbelasting

Gemeentelijke belasting die wordt geheven bij de eigenaar en/of bewoner van een huis (voorheen onroerendgoedbelasting).

Ontbindende voorwaarden

Bepaling in een koopovereenkomst, waarbinnen opgegeven wordt in welke gevallen de overeenkost kostenloos kan worden ontbonden. Zoals bijvoorbeeld in het geval de aangevraagde financiering geen doorgang vindt. 

Oorspronkelijke hoofdsom

Het bedrag dat (destijds) bij het aangaan van een hypotheek is geleend.

Opstalverzekering

De verzekering die de beschadiging van het gebouw vergoedt, in een aantal met name genoemde gevallen. Zoals brand, storm e.d.  Een opstalverzekering wordt in de hypotheekakte verplicht gesteld door de geldgever.

Opzegtermijn

De termijn die in acht moet worden genomen bij tussentijdse beŽindiging of extra aflossing van de hypotheek. Deze opzegtermijn staat omschreven in de voorwaarden. Aankondigingen van aflossingen dienen schriftelijk te geschieden. Aan het eind van de rentevast periode is deze opzegtermijn niet van toepassing.

Overbruggingskrediet

Lening die het bedrag aan eigen geld, dat pas beschikbaar komt bij verkoop van de eigen woning, voorfinanciert. 

Overdrachtsbelasting

Belasting die door de overheid wordt geheven bij aankoop van een bestaande onroerende zaak. Ze bedraagt momenteel 6% De overdrachtsbelasting is onderdeel van het veel gebruikte "kosten koper" 

Overlijdensrisicoverzekering

Een verzekering die tot uitkering komt als de verzekerde komt te overlijden en die het mogelijk maakt dat de nabestaande (n) in de woning kan/kunnen blijven wonen, De uitkering kan gebruikt worden om de hypotheek af te lossen. Vaak wordt het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering verplicht gesteld.

Overwaarde

Overwaarde is het positieve verschil tussen de vrije verkoopwaarde van de woning en het restant van de hypotheek.

Pandrecht

Als u een kapitaals- of opstalverzekering afsluit, gaat het recht op uitkering vaak over naar de geldgever.

Passeren

Het ondertekenen van de hypotheek en/of transportakte bij de notaris.

Premiedepot

Een spaarrekening van waaruit gedurende een bepaalde periode de premies voor een levensverzekering voldaan kunnen worden. Het gevolg daarvan is, dat gedurende die periode uitsluitend rente wordt betaald. 

Premiestorting

Een extra inleg in een kapitaalverzekering om de maandlast te verlagen of de opbouw te versnellen, zodat het eindkapitaal eerder bereikt wordt. 

Projecthypotheek

Bij nieuwbouwprojecten bieden geldgevers soms een hypotheek aan tegen een lagere rente of lagere afsluitkosten dan normaal. De lagere rente vervalt meestal bij renteherziening.