U, V, W, X, Y en Z

Woord Omschrijving

Variabele rente

Een percentage dat per maand of kwartaal kan wijzigen .

Vereniging van eigenaren

Als het eigendom van een pand over meerdere eigenaren is verdeeld, vormen de eigenaren gezamenlijk een vereniging. Deze vereniging (VVE) is wettelijk verplicht.

Verpanding

Verpanding is het overdragen van een recht aan een ander, bijvoorbeeld de rechten van een levensverzekering of subsidie. Een en ander wordt vastgelegd door middel van een akte van verpanding.

Verwervingskosten

Het totaal benodigde bedrag om de woning te kunnen kopen ofwel te verwerven.

Voorfinanciering

De subsidie op premiewoningen kan door de geldgever worden voorgeschoten en tussen overheid en geldgever worden verrekend.

 

Voorlopig koopcontract

Koopcontract dat vooraf gaat aan de overdracht bij de notaris. "Voorlopig" is soms verwarrend, want de koop is wel definitief, alleen nog niet notarieel vastgelegd.

Voorlopige teruggaaf

Maandelijkse overboeking rond de 15e van de maand door de fiscus van de te verwachten belastingteruggave

Vrij op naam (v.o.n.)

De overdrachtskosten zijn inbegrepen in de koopsom. Bij een nieuwbouwwoning is de btw inbegrepen.

Waarborgsom

Het storten van een bedrag, meestal 10% van de koopsom, op de rekening van de notaris ter zekerheid van de verkoper. Hiervoor in de plaats kan een bankgarantie komen.

Woonvergunning

Vergunning die wordt verstrekt door de gemeente waar uw woning staat. Of een woonvergunning is vereist, is afhankelijk van het gebied waar de woning staat en de koopsom van de woning.

WOZ-beschiking

Een verklaring waarin de gemeente aangeeft tegen welke waarde de woning is getaxeerd. Eenmaal in de vijf jaar wordt uw woning getaxeerd, waarna u de WOZ-beschikking ontvangt.

WOZ-waarde

De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) is de waardegrondslag van de woning, welke door de gemeente bepaald wordt. Op basis van deze grondslag wordt het eigenwoningforfait en de onroerendzaakbelasting berekend.