De vier vormen van pensioenopbouw
Hiervoor is aangegeven dat de ideale regeling er voor zorgt dat uw pensioeninkomen bruto 70% bedraagt van uw laatste salaris. Inderdaad is dat de ideale regeling. Maar de meeste vormen voldoen hier niet aan. Dat komt door de aard van de gebruikte pensioenregeling. De vorm dus. In beginsel zijn er vier vormen denkbaar.

Beschikbare premie
De werkgever stelt jaarlijks een vast bedrag aan pensioenpremie beschikbaar. Er wordt in deze vorm dus een pensioen opgebouwd, dat vrijwel geen enkele relatie meer heeft met uw salaris. Er worden immers vaste premiebedragen betaald. Ongeacht het salaris. In enkele regelingen betaalt de werkgever een vast percentage premie van uw salaris.
Hoe dan ook, hoeveel pensioen u hierdoor dus opbouwt, hangt sterk af van de manier waarop uw pensioenpremies voor u worden belegd. En een eindresultaat is dan ook maar moeilijk in te schatten.

Middelloon
Hier wordt wel een relatie gelegd met uw salaris. De werkgever betaalt jaarlijks een bedrag aan pensioenpremie, dat voldoende hoog is om 1,75% van uw dan geldende salaris als pensioenrecht veilig te stellen. Helaas betekent dit bij 40 dienstjaren niet dat u inderdaad 40 x 1,75% ofwel 70% van uw laatste salaris zult ontvangen. Jaarlijks wordt immers 1,75% ingekocht van uw op dat moment geldende salaris. In deze regeling wordt dan ook 70% opgebouwd van uw gemiddelde salaris.

Eindloon
Bij een salarisstijging zal telkens blijken dat het onder middelloon eerder ingekochte pensioenrecht niet meer voldoende is. Bij een eindloonregeling worden ook de tekorten, die zo ontstaan, aangevuld. Een eindloonregeling garandeert dus simpelweg 70% van het laatste geldende salaris. Een uitermate dure regeling.

Gematigd eindloon
Dit is een combinatie van middelloon en eindloon. Doorgaans wordt bij een "gematigd eindloon"-regeling jaarlijks zoveel premie betaald, dat er een eindloonregeling ontstaat tot de 50ste of 55ste verjaardag. En vanaf dat moment wordt de regeling voor de nog komende jaren omgezet in een "middelloon"-regeling. De tekorten die daarna bij een salarisstijging ontstaan, worden vanaf die datum dus niet meer aangevuld.

Op de volgende pagina gaan we in op de mogelijke tekorten en op de manier om daarmee om te gaan.